Tôm thẻ

カテゴリー Tôm thẻ

7 結果

Tôm CPD

Ingrediant

+ Size : 51/60, 61/70, 71/90, 91/100, 100/200, 200/300

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

Tôm CPDTO

Ingrediant

+ Size : 51/60, 61/70, 71/90, 91/100, 100/200, 200/300

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

Tôm HLSO

Ingrediant

+ Size : 26/30, 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

TÔM HOSO

Ingrediant

+ Size : 21/25, 26/30, 31/40, 41/50

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

Tôm nobashi

Ingrediant

+ Size : 8g, 10g, 12g, 15g

+ Đóng gói : 20 con/khay hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

Tôm RPD

Ingrediant

+ Size : 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 90/100, 100/200

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

Tôm RPDTO

Ingrediant

+ Size : 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 90/100, 100/200

+ Đóng gói : IQF hoặc theo yêu cầu

+ Tên Latin : Litopenaeus vannamei

質問がありますか?